Friday, 29 April 2011

Zeer speciale dag/very special day!

Hi! (please scroll down for the English version of my story...)


Eigenlijk zou ik vandaag voor de tv hebben doorgebracht om het huwelijk van Kate & Will te zien, maar dit vond ik vele malen belangrijker!

Normaal gesproken zet ik geen persoonlijke dingen hier op mijn blog neer, maar vandaag is het anders.
Misschien hebben jullie weleens gehoord van de Make a Wish-foundation, ofwel de Doe Een Wens-stichting zoals het hier in Nederland heet.
Vandaag is het World Wish Day, ofwel Wereldwijde Wensdag waarop bekende mensen die iets voor deze stichting hebben gedaan in het zonnetje worden gezet en de stichting op deze manier extra aandacht vraagt voor wat zij doen.

In Nederland is vandaag voor het eerst een speciale award uitgereikt aan een bekende Nederlander die zich op een bijzondere manier voor deze stichting het afgelopen jaar heeft ingezet.

Voor mij is het een speciale dag, omdat deze award vernoemd is naar een nicht van mij die helaas veel te jong is gestorven aan CF, cystic fybrosis, ofwel taaislijmvliesziekte.
Ze was 1,5 jaar ouder dan mij en het oudste kleinkind. Inmiddels ben ik dat geworden na haar overlijden, maar zo voelt het voor mij na al die jaren nog steeds niet.
Deze ziekte is erfelijk, door een bepaald gen wordt dit doorgegeven en zo'n 1 op de 30 Nederlanders draagt dit gen bij zich zonder dat je dit zelf waarschijnlijk weet.
Je kunt je hiervoor laten onderzoeken. De kans dat ik draagster ben van dit gen is zeer gering.

Maar back to topic....
Ik mocht als familiezijnde bij de uitreiking, die door het zusje van m'n nicht werd gedaan, aanwezig zijn.
Ik kan nu nog niet zeggen hoe het geweest is, ben nu in Amsterdam, de uitreiking is net geweest, het zal vast geweldig zijn, aangezien ik deze blogpost vooraf heb klaar gezet om online te gaan *erg handig van blogger!!*

Reden dat ik graag bij de uitreiking wilde zijn is dat, nu inmiddels 21 jaar geleden, mijn nicht een ontzettend geweldige dag dankzij de Doe een Wens-stichting gehad heeft.
Toen moest het geld nog bij elkaar gefietst worden om haar wens, een aflevering bijwonen van "Zeg eens Aaaa", in vervulling te laten gaan.
Zij was het eerste wenskind van de stichting.
Inmiddels heeft de stichting ruim 3700 kinderen een dag van hun leven bezorgd door de wens van deze kinderen in vervulling te mogen laten gaan. Hoe speciaal is dat??!!
Mijn nicht had de dag van haar leven en in gesprekken met haar vond ze het geweldig en de foto van haar met twee acteurs uit de serie staat op mijn netvlies.

Doe een Wens is afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven etc., krijgt geen overheidssteun.
Ik hoop met mijn blogpost duidelijk gemaakt te hebben dat, ook al is je gift klein, je daadwerkelijk een verschil kunt maken voor kinderen die levensbedreigend ziek zijn. Door bij te dragen aan hun wens.

Ik was 11 toen mijn nicht op haar 13-e verjaardag begraven werd, de zon scheen heerlijk die dag en de blauwdruifjes bloeiden volop.
Ik steun de Doe een Wens-stichting met mijn hart, omdat ik weet dat het voor een kind veel kracht geeft en zou het fijn vinden als deze blogpost ook een beetje verschil voor een kind kan uitmaken, door jullie op deze stichting te wijzen.

Laat de wens van een kind een stukje dichterbij komen!

Bedankt voor het lezen van dit persoonlijke verhaal...

--------------------------------------------------------------------------

I normally would have watched today's marriage of Kate & Will, but I thought this was so much more important!

Normally I'm not a blogger about personal stuff in life, but today it's different.

Maybe you've heard of the Make a Wish Foundation, or the Doe Een Wens-stichting like it's called overhere in The Netherlands.

Today it's World Wish Day, where famous people will be honoured by doing special things for this organisation, so this organisation will have a bit more attention for what they do.

Today there's been given a special award to a famous Dutch person who has expressed himself for the past year for this organisation.

For me it's a special day, because this award has been named after a niece of mine who died very young of CF, cystic fybrosis. She was 1,5 year older than me and the eldest grandchild of my grandparents. Now I am their eldest one, but I always tell people I'm not, I still have a niece.

CF is genetic, it's gen is passed and about 1 out of 30 Dutch people carries this gen, even by not knowing they have it.
You can have a test to know. The chance I carry this gen with me is very, very little as one of my parents isn't a carrier of it. It's all being researched for.

But back to topic :)

As a member of the family I was able to be at the award delivery which was done by the sister of my niece.

I can't say how it was, as I'm still in Amsterdam, it must have been awesome, as I sceduled this post to go online *love blogger for doing this!!*

The reason I wanted to be there is, even it's been 21 years ago, my niece had an incredible day thanks to the Make A Wish Foundation, or Doe Een Wens-stichting.

During those days, people went on a cycling tour to make her wish, being at the making of a very popular 80-90's show, "Zeg eens Aaaa", come true.
She was the first person whoes which came true by the Make A Wish Foundation, Doe Een Wens overhere.
Nowadays over 3700 wishes of children have come true.
Think that's pretty amazing!!

During some conversations with her she told me she had the day of her life and the picture of her with two actors of that show are things I will never forget.

Doe Een Wens is depending on donations of people, companies, etc. they do not get any government support overhere in the Netherlands.

With this blogpost I hope I have made myself clear, that, even though your gift is a small one, you really can chance the life of children who have a life-threatening disease by helping making their wishes come true.

I was only 11 when my niece was buried on her 13th birthday, sun was shining delightfull and the blue grapes were blooming.

I support the Make A Wish Foundation, Doe Een Wens Stichting, because I know it will give children power and I would love this blogpost to make a difference for a child as well, by attending you on this organisation.

Let the wish of a child come a little bit closer!

Thank you for reading this personal story...